DISCLAIMER


Hoewel er veel zorg en aandacht wordt besteed aan de wijze waarop deze website tot stand is gekomen, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kan Buggybar BV geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website, sites die gekoppeld werden aan de Buggybar Site, alsmede de daaraan gekoppelde sites, en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Buggybar BV garanderen dat adviezen en stategieën op elk afzonderlijk geval of in iedere afzonderlijke situatie toepasbaar zijn.

Buggybar BV streeft naar een permanent toegankelijkheid van de website. De informatie op de website wordt dagelijks gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Buggybar BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houd met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Privacyverklaring

Buggybar hecht veel belang aan de privacy van gebruikers en volgt in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens de aanbevelingen van de Wet Persoonsregistratie.
De door uw aangeboden persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waartoe deze aan ons ter beschikking werd gesteld.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Buggybar BV.
Copyright © 2013 Buggybar BV. Alle rechten voorbehouden.